TR
EN
AR
RU
CN
ES
FR
JP
Sosyal Sorumluluk
 • A&S YATIRIM HOLDİNG
 • KURUMSAL
 • Sosyal Sorumluluk
 • HakkımızdaTarihçeBaşkan MesajıYönetimSosyal Sorumluluk

  Sosyal Sorumluluk

  Sosyal Sorumluluk

  İnsanlığın en yüce değerlerden biri, hiç kuşkusuz yardımlaşma ve dayanışma ruhudur. Tarih boyunca kurulan sayısız vakıf, insanlığa ve çevreye hizmet konusunda önemli görevler yerine getirmişlerdir. Vakıflar eğitime, öğretime, belediyelere, sağlık işlerine ve ihtiyaç sahiplerine hizmet ederken, dayanışmayı artırarak toplumun daha müreffeh seviyelere çıkmasına olanak sağlarlar. Ülkemizin tarihinde de sayısız vakıf kurulmuş, çok sayıda yüce görev kusursuzca yerine getirilmiştir. Yapılan yardım ve desteklerin, hem toplumsal yaşantımıza önemli katkıları olmuş, hem de iyiliğin yayılmasında çok büyük etkileri olmuştur.
  İstanbul Boğaziçi Eğitim ve Kültür Vakfı, bu amaçla kurulmuştur. 
  Vakfın amacı; Eğitim, kültür, sanat, bilimsel araştırma ve geliştirme, sağlık ve sosyal yardım alanlarında faaliyet göstererek toplumun ekonomik, sosyal, eğitim ve kültür seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, ülkemizin ihtiyaç duyduğu sahalarda meslek sahibi, nitelikli insanlar yetiştirilmesine yardımcı olmaktır.
  Vakıf, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:
   
  A) Eğitim alanında;
  a) Her seviyede (Okul öncesi, ilköğretim, meslek okulları, lise ve dengi okullar, kolej, meslek yüksek okulları, yüksek okul, üniversite, enstitü, uzaktan eğitim yapan eğitim kurumları ile meslek yüksekokulları ve üniversiteler, bilimsel araştırma ve geliştirme, sanat kütüphane ve dokümantasyon, spor, sosyal, kültür ve test eğitim merkezleri, atölyeler, öğrenci yurtları, kamplar vb.) eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşları açar, işletir.
  b) Meslek edindirme, yerinde eğitim, üniversiteye hazırlık, yabancı dil, güzel sanatlar, kurs ve seminerler düzenler.
  c) Üstün zekalı öğrencilerin eğitimi için özel eğitim ve öğretim okulları açar, kurslar düzenler.
  d) Eğitim ile ilgili araştırmalarda bulunur, bunları yayınlar, tüm yurtta eğitimin etkinliğini arttırıcı müesseseler oluşturulmasına önderlik yapar, eğitim ile ilgili yarışmalar düzenler, yararlı hizmetleri geçmiş olanlara ödüller verir, aynı amaçla çalışan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.
  e) Maddi imkanı bulunmayan zeki ve başarılı öğrencilere burs ve eğitim yardımlarında bulunur.
   
  B) Kültür alanında;
  a) Müze, kongre, kültür ve sanat merkezleri açar, işletir, işlettirir.
  b) Vakıf, amaç ve faaliyetleri doğrultusunda; sergiler, yarışmalar, konserler, kurslar, konferanslar, münazaralar, paneller, seminerler, programlar, şiir dinletileri, sergiler, fuarlar, söyleşiler vb etkinliklerde bulunur.
  c) Kültür, sanat, estetik, mimarlık ve geleneksel Türk el sanatları alanlarında araştırmalarda bulunur, eğitim ve uygulama merkezleri ile atölyeler kurar, ödüller verir, sanatçıları destekler.
  d) İlgili kurumlarla işbirliği içerisinde tarihi eserlerin restorasyon ve tamirat işlerini gerçekleştirir, bu eserlerin bakımlarını sağlamak üzere ayni ve nakdi yardımlarda bulunur, bu konuda sponsorluk yapar.
  e) Vakfın amaçları doğrultusunda; her türlü anket, araştırma, inceleme yapar, yaptırır.
  f) Kitaplık laboratuar ve araştırma merkezleri kurar, bilim dünyasının ve ilgililerin istifadelerine sunar. 
  g) Her türlü (Radyo ve TV. hariç) sesli, görüntülü, basılı yayınlarda bulunur, ilmi, ahlaki, tarihi, sanatsal, fikri ve edebi eserlerin basılmasını, yabancı dillerden tercüme edilmesini teşvik eder, bu konuda yarışmalar düzenler, benzeri eserlerin neşredilmesine yardımcı olur. 
   
  C) Bilimsel araştırma ve geliştirme alanında;
  Vakıf amaç ve faaliyetleri doğrultusunda her türlü bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunur, bulunanları destekler, ulusal ve uluslararası eğitim - kültür - sosyal - bilimsel ve sanatsal içerikli projeler hazırlar, hazırlattırır ve başka proje ortaklarıyla işbirliği yapar. Bu hususta faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişileri destekler. 
   
  D) Sağlık alanında;
  a) Çevre sağlığı, çevre, bitki ve ormanların korunması için araştırma ve çalışmalarda bulunur. 
  b) Her türlü sağlık tesisleri kurar ve işletir.
  c) Maddi durumu iyi olmayan kişilerin her türlü sağlık sorunlarına çözüm bulmak maksadıyla nakdi ve ayni yardımlarda bulunur, anlaşmalı veya anlaşmasız sağlık kurumları vasıtasıyla her türlü sağlık masraflarını karşılar.
   
  E) Sosyal yardım alanında;
  a) Vakıf amaçları doğrultusunda Unesco, Dünya Bankası, Avrupa Birliği ile benzer amaçlı resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla, vakıf ve derneklerle müştereken projeler geliştirir, yürütür, projeleri destekler.
  b) Yoksul aile veya bireylere, hasta, düşkün ve yaşlılara, yetim çocuklara, savaş ve tabii afetlerden zarar görenlere ayni ve nakdi yardımlarda bulunur.
  c) Gıda bankacılığı faaliyetlerinde bulunur, gıda ihtiyaçlarını karşılayacak gıda yardımlarında bulunur, kumanyalar dağıtır.
  d) Ücretsiz yemek dağıtımı yapacak aş evleri, yaşlılar için huzur evleri, dinlenme evleri kurar, bu tesislerin masraflarını karşılar.

  facebook'ta paylaş
  twitter'da paylaş